Ansökningsblanketter
Ansökan om diplomering som sexualupplysare (SfS)
Bilaga till ansökan om diplomering som sexualupplysare (SfS) – lämplighetsbedömning
Läs noggrant igenom nedanstående information innan du skickar in din ansökan.

Söker du istället information om en auktorisation som sexologisk rådgivare eller klinisk sexolog? Läs mer på denna länk.

Avgift för handläggning
I samband med att du skickar in din ansökan ska ansökningsavgiften inbetalas till föreningens plusgirokonto 72 57 44-7. Ange tydligt ditt namn och att avgiften avser ansökan om diplomering som sexualupplysare (SfS).

Handläggningstider
Ansökan behandlas två gånger per år. För beslut under hösten ska ansökan vara SfS tillhanda senast den 15 april. För beslut under våren ska ansökan vara SfS tillhanda senast den 15 oktober.

Anvisningar för ansökan
Om du laddar ner blanketterna för utskrift och ifyllande för hand: Skriv läsligt. Annars ska du kunna fylla i formulären direkt på din dator och spara bland dina dokument för utskrift, påskrift med namn och uppladdning via skanner innan du mailar in allt.

Ett tips är att det finns mobilappar som gör det möjligt att skanna dokument direkt till PDF, om tillgång till vanlig skanner saknas.

Ta bara med relevanta dokument, inte till exempel studentbetyg/gymnasiebetyg eller kurser som inte har med sexologi att göra. Begränsa materialet.
 
När allt är klart, gör en tydlig innehållsförteckning och lägg alla dokument numrerade så att det går lätt att hitta bland dem. Skicka allt med allt material som PDF-filer (ej från Microsoft Word eller i Open Office-format).
Mejla din ansökan och allt material till diplomering@svensksexologi.se. I ämnesraden skriver du ditt namn och att mejlet innehåller en ansökan om diplomering.


Vilka kriterier finns för att bli diplomerad sexualupplysare inom SfS?

Grundkrav (kontrolleras av SfS)

 • Betalande medlem i Svensk Förening för Sexologi sedan minst två år.
 • Erlagt avgift för diplomering till Svensk Förening för Sexologi (år 2018: 1000 kr).

Underlag för bedömning av akademisk utbildning

 • Minst kandidatexamen (180 hp) inom folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, samhällsvetenskap, pedagogik eller annan utbildning som diplomeringskommittén bedömer lämplig
 • Minst 15 hp sexologisk akademisk utbildning.

Underlag för bedömning av yrkeserfarenhet

 • Minst två års heltidsarbete, inom fem års tid, där sexologiska frågor utgjort en betydande del av arbetet.
  Vid beräkning av deltidsanställning gäller:

   

  • Tjänstgöringsgrad mer än 0,74 jämställs med heltid.
  • Vid tjänstgöringsgrad 0,50 – 0,74 divideras varje arbetad månad med 1,5. Vid tjänstgöringsgrad mindre än 0,50 gör nämnden individuell bedömning.
 • Yrkeserfarenhet ska intygas av arbetsgivare.
 • Egenföretagare ska genom verksamhetsredovisning verifiera motsvarande yrkeserfarenhet.

Underlag för bedömning av lämplighet

 • Skriftlig bedömning från två personer, varav en ska vara medlem i SfS eller annan NACS-ansluten organisation och den andra ska vara en person med god kunskap om den sökandes vardagliga yrkesutövning som har någon av följande relation till den sökande: a) chef eller arbetsledare, b) kollega eller c) handledare.
 • För egenföretagare kan även uppdragsgivare vara bedömare. För bedömning ska användas fastställt frågeformulär från Svensk Förening för Sexologi (se ansökningsblankett samt separat blankett för lämplighetsbedömare). Tidigare chefs, arbetsledares, kollegas eller handledares utlåtande godkänns om den sökande bytt arbetsplats inom två år från ansökan.
 • Bedömare ska ha minst två års god kunskap om den sökandes yrkesutövning. Om ansökan avslås med anledning av bristande lämplighet kan denne tidigast efter ett år ansöka på nytt.

Förbindelse för att inneha diplomeringen

 • I samband med ansökan ska den sökande förbinda sig att följa Svensk Förening för Sexologis etiska riktlinjer.
 • Vid utträde ur föreningen återtas diplomeringen.
 • Varning eller återtagande av diplomering kan beslutas om sexualupplysaren brutit mot de etiska riktlinjerna eller själv begär att diplomeringen ska återkallas. Beslutet fattas av styrelsen. I fall där den diplomerade själv inte begär återkallelse ska styrelsen fatta beslut först efter inhämtande av synpunkter från SfS etiska kommitté samt diplomeringskommittén.
 • Titeln ”Diplomerad sexualupplysare (SfS)” får endast användas efter att ansökan har godkänts. Observera att diplomeringen som sexualupplysare inte innebär en diplomering eller auktorisation som sexolog. Auktorisation som sexualrådgivare och klinisk sexolog fås genom NACS.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Vad kostar diplomeringen?
För 2019 är avgiften för handläggning 1000 kronor.

Kan jag bli diplomerad om jag inte är medlem i föreningen?
Nej, du måste ha varit medlem i SfS under minst två års tid. Ansök om medlemskap här.

Betyder detta att jag kan kalla mig sexolog?
”Sexolog” är inte en skyddad titel i Sverige men diplomeringen ska inte förväxlas med att bli sexolog. Genom SfS kan du bli diplomerad sexualupplysare och det ska inte förväxlas med en auktorisation som sexolog vilket ges genom vår nordiska paraplyorganisation NACS. Titeln du får använda dig av när din ansökan är godkänd är ”Diplomerad sexualupplysare (SfS)”.

Vem kan jag kontakta om jag vill veta mer?
Du kan kontakta Justina Berglind om du har ytterligare frågor än de som besvaras på denna sida.