Sexologi är ”läran om människans sexualitet”. Ämnet är tvärvetenskapligt, det vill säga bestående av en rad olika vetenskaper eller discipliner. Hit räknas bland annat medicin, psykologi, sociologi och socialt arbete men ämnet kan även studeras ur andra perspektiv som exempelvis antropologi, religion, juridik, media- och kommunikationsvetenskap och många fler.

Sexologi är idag inget eget akademiskt ämne som i sig kan ge en yrkesexamen. Det är däremot möjligt att skaffa en akademisk masterexamen med huvudämnet sexologi vid Malmö Högskola. Utbildningen löper under tre till fyra år och du hittar mer information om denna på Malmö Högskolas hemsida. Det krävs emellertid en grundutbildning inom exempelvis medicin, psykologi eller socialt arbete för att vara behörig till antagning.

Göteborgs universitet har under många år erbjudit utbildningar i allmän och klinisk sexologi liksom psykologi med inriktning mot sexologi. Dessa erbjuds inte längre vid Göteborgs universitet. Under våren 2017 har däremot initiativ tagits för att planera för två nya kurser. Den ena kursen heter ”Psykologi och sexualitet” (15 hp) och den andra kursen ”Psykologi och sexualitet ur ett kliniskt perspektiv” (15 hp). Det finns dock inget beslut när dessa kurser ska ges. Däremot är det helt klart att institutionen kommer att ge kursen ”Sexologi för psykologer” (7,5 hp) som kommer att bli en specialistkurs för psykologer. På länken http://psy.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext//ny-kurs–sexologi-for-psykologer.cid1431993 finns mer information om denna.

En grundexamen är ofta ett krav för att bli antagen även till de sexologiutbildningar i Sverige som sker i form av fristående kurser. Den som i regel är behörig är den med en läkar-, sjuksköterske-, barnmorske-, psykolog- eller socionomexamen, i vissa fall även lärarexamen eller annan pedagogisk examen. Även andra examina kan ge behörighet – undersök alltid huruvida du är behörig med respektive lärosäte.

För många yrkesverksamma räcker det ofta med att tillskansa sig sexologikompetens genom fristående kurser i ämnet. Många arbetsgivare uppskattar att den som arbetar inom olika typer av människovårdande yrken har sexologisk kompetens. Här är ofta 15-30 högskolepoäng i bagaget fullt tillräckligt för att bli bättre på att möta människans sexualitet på ett professionellt sätt.

Den nordiska paraplyorganisationen för de nationella sexologsammanslutningarna, NACS, dit Svensk förening för sexologi hör, utfärdar fyra typer av auktorisationer för personer som i sitt arbete möter sexologiska frågeställningar och som äger en relevant utbildning. Auktorisationen kan även ses som ett sätt för en yrkesverksam, sexologiskt utbildad person att kunna styrka sin kompetens som sexolog. En auktorisation som specialist i klinisk sexologi, som sexologisk rådgivare, som sexualupplysare eller som sexualforskare kräver förstås relevant utbildning men också att man kan uppvisa dokumenterad kunskap och erfarenhet i till exempel form av handledning, egenterapi, rekommendationer eller publikationer.

För dig som funderar på att läsa sexologi eller som önskar uppnå auktorisation som sexolog gäller det att i första hand ha eller skaffa ett av ovan nämnda grundexamina, som ger behörighet för fortsatta studier inom sexologi. Därefter finns det en rad olika valmöjligheter.