”Sexualitet och relationer. Att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan”

Författare: Simon Ceder, Karin Gunnarsson, Sara Planting-Bergloo, Lisa Öhman och Auli Arvola Orlander (2021) Recensent: Jack Lukkerz

Den svenska sexualundervisningen har en lång historia och är sedan 1955 ett obligatoriskt inslag i skolans undervisning, vilket på sin tid väckte stor uppmärksamhet internationellt. Det är dock först nu, år 2021, som samtliga svenska lärarstudenter får kunskaper och färdigheter i att undervisa i ämnet i och med den nya examensordningen som beslutades hösten 2020. Det är sålunda mot bakgrund av denna reform som boken är högaktuell, parallellt med att den svenska skolan får nya läroplaner från och med höstterminen 2022, där sexualundervisningen bland mycket annat döps till kunskapsområde sexualitet, samtycke och relationer.

Boken kan läsas och användas av alla som, förstås, arbetar med sexualundervisning. Men den kan också nyttjas av den som arbetar i egenskap av sexolog med fokus på utbildning och hälsofrämjande arbete eller forskning, även om tyngdpunkten självfallet ligger på skolans arbete med sexualundervisning. Också den kliniskt verksamma sexologen kan inhämta kunskaper och låta sig inspireras av kapitlen om bland annat sexualundervisningens historia, de teorier som tillämpas inom ämnet eller forskningsläget gällande unga och sexualitet.

Författarna, som alla är utbildningsforskare, är väl förankrade inom den forskning som studerar sexualundervisningen och samtliga har en bakgrund som lärare. Boken leder läsaren på ett pedagogiskt mycket väl upplagt sätt genom områden som sexualitet och relationer, sexualundervisningens plats i skolans styrdokument och ämnesdidaktiska ingångar, men den ger alltså också en introduktion till bredare aspekter av sexualundervisningen.

Boken kräver viss kompetens i att ta till sig forskningsrön och vetenskapsteori men är samtidigt författad på ett ändå tillgängligt sätt. Varje kapitel avslutas dessutom med reflektionsfrågor, vilket bidrar till en förankring av kunskaperna. Boken är unik i sitt slag på den svenskspråkiga marknaden och lämpar sig mer än väl som avstamp för alla sexologer, såväl studenter, praktiker som teoretiker som vill närma sig sexualundervisningen såsom ett kunskapsområde.

Recensionen har tidigare publicerats i Sfs nyhetsbrev under 2021