Sexologi är ”läran om människans sexualitet”. Ämnet är tvärvetenskapligt, det vill säga bestående av en rad olika vetenskaper eller discipliner. Hit räknas bland annat medicin, psykologi, sociologi och socialt arbete men ämnet kan även studeras ur andra perspektiv som exempelvis antropologi, religion, juridik, media- och kommunikationsvetenskap och många fler.

Sexologi är idag inget eget akademiskt ämne som i sig kan ge en yrkesexamen. Det är däremot möjligt att skaffa en akademisk masterexamen med huvudämnet sexologi vid Malmö Universitet. Utbildningen löper under tre till fyra år och du hittar mer information om denna på Malmö Universitets hemsida.

En relevant grundexamen är ofta ett krav för att bli antagen till de sexologiutbildningar som hålls i Sverige, även de som sker i form av fristående kurser. Den som i regel är behörig är den med en läkar-, sjuksköterske-, barnmorske-, psykolog- eller socionomexamen, i vissa fall även lärarexamen eller annan pedagogisk examen. Även andra examina kan ge behörighet – undersök alltid huruvida du är behörig med respektive lärosäte.

Den nordiska paraplyorganisationen för de nationella sexologsammanslutningarna, NACS, dit Svensk förening för sexologi hör, utfärdar fyra typer av auktorisationer för personer som i sitt arbete möter sexologiska frågeställningar och som äger en relevant utbildning. Auktorisationen kan även ses som ett sätt för en yrkesverksam, sexologiskt utbildad person att kunna styrka sin kompetens som sexolog. En auktorisation som specialist i klinisk sexologi, som sexologisk rådgivare, som sexualupplysare eller som sexualforskare kräver förstås relevant utbildning men också att man kan uppvisa dokumenterad kunskap och erfarenhet i till exempel form av handledning, egenterapi, rekommendationer eller publikationer.