Antagna vid årsmötet den 30 sep 1995 i Hveragerdi, Island. Justerade vid styrelsemöte den 25 nov 1995.

Reviderade vid årsmöte den 19 november 2003, vid årsmöte den 17 september 2004, vid årsmöte den 15 oktober 2010, vid årsmöte den 9 maj 2014, vid årsmöte den 22 maj 2015, vid årsmöte den 6 maj 2017 samt vid årsmöte den 24 april 2020.

1. Föreningens namn är Svensk Förening för Sexologi (Swedish Association for Sexology).

2. Föreningen har till ändamål att främja vetenskapligt utbyte och praktiskt samarbete inom området sexologi, samt att verka för att sexologiska kunskaper tillvaratages och tillämpas.

3. Svensk Förening för Sexologi är en medlemsorganisation i Nordic Association for Clinical Sexology (NACS). Svensk Förening för sexologi är dock juridiskt och ekonomiskt en självständig organisation. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

4. Svensk Förening för Sexologi kan, om årsmötet så bestämmer, vara ansluten som en medlemsorganisation till World Association for Sexology (WAS) respektive European Federation of Sexology (EFS). Även i förhållande till dessa organisationer är Svensk Förening för Sexologi juridiskt och ekonomiskt självständig.

5. Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som i sin yrkesverksamhet eller i ideell verksamhet arbetar med sexologiska frågeställningar. Medlemskapet erhålles efter ansökan hos styrelsen. Medlemskapet upphör automatiskt om årsavgiften ej inbetalats under två på varandra följande kalenderår. Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, motarbetar dess intressen eller ändamål eller bryter mot NACS/SFS etiska kod kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning ska meddelas skriftligt.

6. Förtjänt medlem kan av årsmötet väljas som hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem betalar ej årsavgift.

7. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålles före oktober månads utgång. Kallelse till årsmötet skall utsändas till medlemmarna senast 30 dagar före årsmötet. Fråga som medlem önskar få behandlad av årsmötet skall i skriftlig form vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före årsmötet. Extra föreningsmöte kan utlysas om styrelsen så beslutar, eller om minst fyra femtedelar av medlemmarna så begär.

8. Föreningens verksamhetsår liksom räkenskapsår omfattar kalenderår.

9. Årsmötet väljer föreningens styrelse, revisor, ledamöter i SFS’ auktorisationskommitté, valberedning och ledamot till NACS styrelse. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare, och justeringspersoner för årsmötet. Årsmötet tar ställning till styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen samt frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet fastställer årsavgiften samt beslutar i frågan om kollektivabonnemang sexologiskt inriktade tidskrifter. Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.

10. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

• Val av ordförande, sekreterare, och justeringspersoner för årsmötets protokoll.

• Fråga om stadgeenlig kallelse.

• Styrelsens verksamhetsberättelse.

• Revisionsberättelsen.

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

• Fastställande av årsavgift och ev. kollektivabonnemang.

• Val av ordförande.

• Val av sekreterare.

• Val av kassör

• Val av fyra styrelseledamöter.

• Val av revisor och revisorssuppleant.

• Val av ledamot i NACS styrelse.

• Val av fyra ledamöter i SFS’ auktorisationskommitté tillika NACSAC (varav en nationell koordinator).

• Val av valberedning (sammankallande och två övriga ledamöter).

• Ärenden framlagda av styrelsen.

• Ärenden anmälda av övriga föreningsmedlemmar.

11. Valberedningen skall lämna sitt förslag till årsmötet i så god tid att förslaget kan sändas ut till medlemmarna med kallelsen. Styrelsens sju ledamöter ska så långt möjligt väljas så att de representerar olika delområden inom sexologin.

12. Mandatperioden för ordförande, sekreterare och kassör är tre år, för övriga styrelseledamöter två år. Mandatperioden för ledamöterna i auktorisationskommittén är tre år. Mandatperioden för ledamot i NACS styrelse är tre år. Endast betalande medlemmar kan väljas till styrelsemedlem, medlem i auktorisationskommittén eller ledamot i NACS styrelse.

Säte i styrelsen må innehas i högst tio på varandra följande år. Mandatperioderna räknas fr o m styrelsevalet 1994. Minst fyra av styrelsens ledamöter skall närvara vid beslut. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll ska föras vid styrelsesammanträdena.

13.
Ändringar av föreningens stadgar kan ske om tre fjärdedelar av de vid årsmötet närvarande så beslutar. Ändringsförslaget måste vara utsänt till medlemmarna senast 20 dagar före årsmötet. Förslag om stadgeändring kan ej väckas vid ett årsmöte och beslutas vid samma möte.

14. För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Antagna vid årsmötet den 30 sep 1995 i Hveragerdi, Island. Justerade vid styrelsemöte den 25 nov 1995.

Reviderade vid årsmöte den 19 november 2003, vid årsmöte den 17 september 2004, vid årsmöte den 15 oktober 2010, vid årsmöte den 9 maj 2014, vid årsmöte den 22 maj 2015 samt vid årsmöte den 6 maj 2017.

1. Föreningens namn är Svensk Förening för Sexologi (Swedish Association for Sexology).

2. Föreningen har till ändamål att främja vetenskapligt utbyte och praktiskt samarbete inom området sexologi, samt att verka för att sexologiska kunskaper tillvaratages och tillämpas.

3. Svensk Förening för Sexologi är en medlemsorganisation i Nordic Association for Clinical Sexology (NACS). Svensk Förening för sexologi är dock juridiskt och ekonomiskt en självständig organisation. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

4. Svensk Förening för Sexologi kan, om årsmötet så bestämmer, vara ansluten som en medlemsorganisation till World Association for Sexology (WAS) respektive European Federation of Sexology (EFS). Även i förhållande till dessa organisationer är Svensk Förening för Sexologi juridiskt och ekonomiskt självständig.

5. Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som i sin yrkesverksamhet eller i ideell verksamhet arbetar med sexologiska frågeställningar. Medlemskapet erhålles efter ansökan hos styrelsen. Medlemskapet upphör automatiskt om årsavgiften ej inbetalats under två på varandra följande kalenderår. Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, motarbetar dess intressen eller ändamål eller bryter mot NACS/SFS etiska kod kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning ska meddelas skriftligt.

6. Förtjänt medlem kan av årsmötet väljas som hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem betalar ej årsavgift.

7. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålles före oktober månads utgång. Kallelse till årsmötet skall utsändas till medlemmarna senast 30 dagar före årsmötet. Fråga som medlem önskar få behandlad av årsmötet skall i skriftlig form vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före årsmötet. Extra föreningsmöte kan utlysas om styrelsen så beslutar, eller om minst fyra femtedelar av medlemmarna så begär.

8. Föreningens verksamhetsår liksom räkenskapsår omfattar kalenderår.

9. Årsmötet väljer föreningens styrelse, revisor, ledamöter i SFS’ auktorisationskommitté och valberedning. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare, och justeringspersoner för årsmötet. Årsmötet tar ställning till styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen samt frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet fastställer årsavgiften samt beslutar i frågan om kollektivabonnemang av Nordisk Sexologi eller andra tidskrifter. Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.

10. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

Val av ordförande, sekreterare, och justeringspersoner för årsmötets protokoll.

Fråga om stadgeenlig kallelse.

Styrelsens verksamhetsberättelse.

Revisionsberättelsen.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fastställande av årsavgift och ev. kollektivabonnemang.

Val av ordförande, tillika föreningens representant i NACS’ styrelse, samt föreningens representant i WAS och EFS.

Val av sekreterare.

Val av kassör

Val av fyra styrelseledamöter.

Val av revisor och revisorssuppleant.

Val av fyra ledamöter i SFS’ auktorisationskommitté.

Val av valberedning (sammankallande och två övriga ledamöter).

Ärenden framlagda av styrelsen.

Ärenden anmälda av övriga föreningsmedlemmar.

11. Valberedningen skall lämna sitt förslag till årsmötet i så god tid att förslaget kan sändas ut till medlemmarna med kallelsen. Styrelsens sju ledamöter ska så långt möjligt väljas så att de representerar olika delområden inom sexologin.

12. Mandatperioden för ordförande, sekreterare och kassör är tre år, för övriga styrelseledamöter två år. Mandatperioden för ledamöterna i auktorisationskommittén är 3 år. Endast betalande medlemmar kan väljas till styrelsemedlem eller medlem i auktorisationskommittén.

Säte i styrelsen må innehas i högst tio på varandra följande år. Mandatperioderna räknas fr o m styrelsevalet 1994. Minst fyra av styrelsens ledamöter skall närvara vid beslut. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll ska föras vid styrelsesammanträdena.

13. Ändringar av föreningens stadgar kan ske om tre fjärdedelar av de vid årsmötet närvarande så beslutar. Ändringsförslaget måste vara utsänt till medlemmarna senast 20 dagar före årsmötet. Förslag om stadgeändring kan ej väckas vid ett årsmöte och beslutas vid samma möte.

14. För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.