Sedan flera år finns ett masterprogram i sexologi vid Malmö Högskola. Flera högskolor och universitet erbjuder också kortare kurser i sexologi som till exempel Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Karolinska institutet. Flertalet av dessa utbildningar söks liksom andra kurser på www.antagning.se. Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder också uppdragsutbildningar där dock arbetsgivare måste bekosta kursavgiften. Dessa utbildningar söks i särskild ordning direkt via högskolan.

Sexologiutbildningarnas inriktning varierar och beror också på vad som är gällande huvudämne vid institutionen där utbildningen ges. Vanliga huvudämnen kan vara psykologi, socialt arbete, medicinsk vetenskap eller vårdvetenskap. Beroende på inriktning kan tillämpningen av innehållet vara mer eller mindre klinisk. Det kan därför vara en god idé att i förväg kontrollera om utbildningen har just det du efterfrågar, i synnerhet om du söker utbildning för specialistauktorisation.

Utbildning i sexologi är alltså varierande och titeln ”sexolog” är inte skyddad i Sverige. Det skapar inte sällan förvirring bland såväl professionella som patienter/klienter som söker vård. Den nordiska sammanslutningen för sexologer, NACS, dit Svensk Förening för Sexologi (SfS) är ansluten, erbjuder mot denna bakgrund fyra auktorisationer inom det sexologiska området med syfte att förtydliga sexologprofessionen och som en garant och kvalitetsstämpel gentemot patienter och klienter. Kraven för att bli auktoriserad finner du genom att följa denna länk.

Eftersom olika utbildningar har olika inriktning kan den kliniska delen vara svårare att få full del av i Sverige i nuläget. Svensk Förening för Sexologi undersöker för närvarande (sommaren 2018) möjligheten att i helt egen regi starta ett utbildningsprogram som fullständigt möter kriterierna för specialistauktorisation via NACS. För mer information om detta arbete, kontakta styrelsen.