Denna förteckning är upprättad av styrelsen för Svensk Förening för Sexologi. Medlemmarna nedan är av styrelsen godkända sexologiska handledare.

Du som medlem kan vända dig till någon av dessa personer som är medlemmar i föreningen. Du som önskar handledning får efterhöra med respektive yrkesverksam huruvida profilen och inriktningen passar dig eller din verksamhet.

Följande personer är sexologiska handledare i Sverige. Handledarna är godkända inför auktorisation hos NACS. Längre ned på sidan kan du läsa mer om respektive handledare och deras specifika profiler:

 • Gunnel Brander, auktoriserad klinisk sexolog, auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete
 • Axel Brattberg, auktoriserad klinisk sexolog
 • Maria Carola-Bure, auktoriserad klinisk sexolog
 • Gudrun Edholm, auktoriserad klinisk sexolog
 • Birgitta Hulter, auktoriserad klinisk sexolog
 • Thorvald Höjerback, auktoriserad klinisk sexolog
 • Lennie Lindberg, auktoriserad klinisk sexolog, auktoriserad sexologisk rådgivare, auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete
 • Jack Lukkerz, auktoriserad sexologisk rådgivare
 • Margereta Nordeman, auktoriserad klinisk sexolog
 • Elsa Lena Ryding, auktoriserad klinisk sexolog
 • Ulla-Britt Widegren, auktoriserad sexologisk rådgivare
 • Thomas Wilkens-Johansson, auktoriserad klinisk sexolog

Gunnel Brander (Malmö)
Telefonnummer: 0706-189736
Mailadress: gunnel.brander@sexualterapiskane.se

Grundprofession: Leg psykolog, leg psykoterapeut

Sexologisk(a) auktorisation(er) inom NACS: Auktoriserad klinisk sexolog, Auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete

Utbildning inom handledning: Från psykologprogrammet och en icke avslutad kurs för yrkesverksamma psykologer 7,5 hp psykologiska institutionen Lunds Universitet.

Erfarenhet av handledning: Jag har handlett i min profession som psykolog i psykiatrin och sedemera i min profession inom sexologin sedan 20 år tillbaka.

Ämnesområden och professioner som handledningen du ger lämpas bäst för: Jag har mest erfarenhet av att handleda inom sexualrådgivning och sexologisk behandling men också genom min tjänst som adjunkt med inriktning sexologi inom sexualupplysning.


Axel Brattberg (Uppsala)
Telefonnummer: 0704-232731
Mailadress: axel.brattberg@rehab.uu.se

Grundprofession: Leg. läkare, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin

Sexologisk(a) auktorisation(er) inom NACS: Auktoriserad klinisk sexolog

Utbildning inom handledning: Särskild utbildning, nämligen som lärare/handledare vid kursen på läkarlinjen i Uppsala, ”Patientrelationer och samtalskonst” och som sådan medverkat vid kursen två kursveckor per år i ca 25 år.

Erfarenhet av handledning: Omfattande erfarenhet av direkthandledning av läkarstudenter under klinisk utbildning. Jag har mångårig erfarenhet av att som äldre läkare handleda yngre kollegor i vardagen, kring enskilda patientfall, ett betydande inslag i varje kliniskt verksam läkares vardag. För övrigt finns det en mängd situationer i vardagen som kan kallas mentorskap, coachning, fallhandledning, gruppledning med betydande inslag av gruppdynamik att hålla koll på.

Ämnesområden och professioner som handledningen du ger lämpas bäst för: Kliniska diskussioner enskilt eller i grupp, utgående från enskilda patientfall.


Maria Carola-Bure (Stockholm men handleder gärna även på annan ort)
Telefonnummer: 0706-666163
Mailadress: maria@svensksexologi.se

Grundprofession: Leg psykolog, leg psykoterapeut

Sexologisk(a) auktorisation(er) inom NACS: Auktoriserad klinisk sexolog

Utbildning inom handledning: Konsultation 15 poäng, Linköpings Universitet och från psykologprogrammet.

Erfarenhet av handledning: Jag har handlett i min profession som psykolog inom barnomsorg, skola, barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri ackompanjerat av min kompetens inom sexologi sedan början av 90-talet. Jag har handlett psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, mentalskötare, förskole- och skolpersonal samt barnmorskor och läkare.

Ämnesområden och professioner som handledningen du ger lämpas bäst för: Jag är i huvudsak psykodynamiskt skolad men har erfarenhet av KBT-handledning sedan 2009, så med andra ord tänker jag relationellt och mindre inlärningsteoretiskt men kan använda mig av kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Jag är van med psykologisk utredning och behandling och har arbetat med alla typer av sexuella problem, men vill upplysa om att mitt svaga kort är inom habiliteringsområdet.


Gudrun Edholm (Umeå, kan ge handledning i hela Norrland)
Telefonnummer: 0768-181816
Mailadress: gudrun.edholm@sanktlukas.se

Grundprofession: Leg specialistsjuksköterska i psykiatri. Leg psykoterapeut. Auktoriserad handledare.

Sexologisk(a) auktorisation(er) inom NACS: Auktoriserad klinisk sexolog

Utbildning inom handledning: Se ovan

Erfarenhet av handledning: Ja

Ämnesområden och professioner som handledningen du ger lämpas bäst för: Psykoterapi, sexologi och psykiatri.


Birgitta Hulter (Stockholm, Uppsala och Säter)
Telefonnummer: 0708-66 28 86
Mailadress: birgitta@sexolog.se

Grundprofession: Leg sjuksköterska, lärare i hälso- och sjukvård, dramapedagog, doktor i medicinsk vetenskap

Sexologisk(a) auktorisation(er) inom NACS: Auktoriserad klinisk sexolog

Utbildning inom handledning: Handledning används inom all utbildning till professionell klinisk verksamhet, inom den teoretiska förberedelsen och i den kliniska praktiken. Jag har genomgått utbildning och fortbildning under hela min yrkesverksamma tid, sedan 1966.

Erfarenhet av handledning:  Som utbildare och handledare av sjuksköterskor i teori, grupprocesser samt klinisk praktik. Som handledare av lärarkandidater i pedagogisk praktik. Har mottagit handledning av sexologiskt erfaren psykolog med kognitiv beteendeterapi liksom psykodynamiskt skolad handledare. I min psykodramatiska utbildning handletts av psykoanalytiskt skolad TEP, trainer, educator, practitioner. Har själv haft utbildnings- och handledningsuppdrag för sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, kuratorer och psykologer.

Ämnesområden och professioner som handledningen du ger lämpas bäst för: För den som arbetar med människor som har medfödda och förvärvade skador, sjukdomar och funktionshinder, som har behov av sexologisk rehabilitering, särskilt inom neurologi och cancervård. Även för den som arbetar med vanliga sexuella svårigheter och problem hos män och kvinnor från tonår och genom livets alla skiften in i ålderdom. Lämpligt för dem som oavsett yrkesbakgrund söker handledning inom dessa områden, kan vara sjuksköterskor, läkare, barnmorskor, kuratorer, uro- och stomiterapeuter, psykologer och psykoterapeuter.


Thorvald Höjerback (Lund)
Telefonnummer: 046-129294, 070 606 4234
Mailadress: thorvald@hojerback.com

Grundprofession: Leg läkare, specialist i psykiatri

Sexologisk(a) auktorisation(er) inom NACS: Auktoriserad klinisk sexolog

Utbildning inom handledning: Handledare i psykodynamisk psykoterapi gm utbildning 1979-1981 omfattande 82 timmars handledning och 72 timmar teori samt litteraturstudier

Erfarenhet av handledning: I psykodynamisk psykoterapi på 1980-talet, i klinisk sexologi sedan 1980-talet i enskild handledning (för närvarande en person), av parterapeuter (för närvarande ett par) och i grupphandledning för terapeuter som arbetar ensamma eller som terapeutpar (för närvarande en grupp med åtta deltagare), allt detta inom hälso- och sjukvård. Supervisor vid utbildningen av specialister i sexologisk counselling i Danmark, hittills vid tre två-åriga utbildningar om vardera 75 timmar, den senaste avslutad i maj 2014.

Ämnesområden och professioner som handledningen du ger lämpas bäst för: Alla ämnesområden av klinisk sexologi inom hälso- och sjukvård för alla professioner där.


Lennie Lindberg (Stockholm)
Telefonnummer: 0702-740824
Mailadress: info@empaticum.se

Grundprofession: Specialistsjuksköterska i öppen hälso och sjukvård, steg-1-utbildad KBT-terapeut.

Sexologisk(a) auktorisation(er) inom NACS: Auktoriserad sexologisk rådgivare, Auktoriserad klinisk sexolog samt Auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete

Utbildning inom handledning: Processorienterad handledning för sjuksköterskor (Göteborgs Universitet)

Erfarenhet av handledning: Handlett och väglett personal vid ungdomsmottagningar, inom ramen för tvärprofessionella utbyten samt i olika former av utbildningssammanhang.

Ämnesområden och professioner som handledningen du ger lämpas bäst för: Handleder främst kuratorer, sjuksköterskor och barnmorskor inom ramen för deras verksamhetsområde på exempelvis ungdomsmottagningar och sex- och samlevnadsmottagningar. Kompetens inom andrologi, sexuell funktionsproblematik hos både män och kvinnor och hbtq med fokus på transidentiteter.


Jack Lukkerz (Malmö)
Telefonnummer: 0768-541137
Mailadress: jack@lukkerz.se

Grundprofession: Socionom.

Sexologisk(a) auktorisation(er) inom NACS: Auktoriserad sexologisk rådgivare

Utbildning inom handledning: Ingen.

Erfarenhet av handledning: Handlett personal vid ungdomsmottagning.

Ämnesområden och professioner som handledningen du ger lämpas bäst för: Personer som arbetar som kuratorer/rådgivare (jmf nivån ”specific suggestions” enl PLISSIT) och på olika sätt möter frågor runt sexualitet, sexuell hälsa och relationer. Har även en bred erfarenhet av konsulterande uppgifter av mer tidsbegränsad karaktär inom socialt arbete, vård-och omsorg, missbruksbehandling och skola.


Margareta Nordeman (Stockholm-Nacka)
Telefonnummer: 0733-747074
Mailadress: margareta.nordeman@telia.com

Grundprofession: Legitimerad psykoterapeut, Vårdlärare i social omsorg, inriktning utvecklingsstörning o socialpedagogiskt arbete

Sexologiska auktorisationer inom NACS: Auktoriserad klinisk sexolog

Utbildning inom handledning: Utbildning och fortbildning i handledning ingår i de flesta av ovanstående yrkesutbildningar

Erfarenhet av handledning: Förutom att ha haft handledning själv kontinuerligt i hela min yrkesverksamhet har jag handlett de senaste snart 30 åren olika yrkesgrupper såsom:

– Teamhandledning i grupprocesser o uppsatsarbete på Vårdhögskolan

– Vård och omsorgspersonal o chefer inom samma verksamhet

– Kuratorer i sexologiska frågor

– Kuratorer som arbetar inom HBTQ verksamhet

– Barnmorskor på mödravårdscentral

– Skolpersonal i sexologiska frågor

– Särskolepersonal i sexologiska frågor

– Sexologihandledning för auktorisation


Elsa Lena Ryding (Stockholm & Helsingborg)
Telefonnummer: 0708-763980, 042-261662
Mailadress: elsalena@ryding.net

Grundprofession: Kvinnoläkare

Sexologisk(a) auktorisation(er) inom NACS: Auktoriserad klinisk sexolog

Utbildning inom handledning: ST-handledarutbildning

Erfarenhet av handledning: Blivande gynekologer (även s.k. Balintgrupp med underläkare i sex år). Handledning i sexologi med grupp i Ängelholm, samt f.n. tre grupper i Stockholmsområdet, duration ca två år. Enskild handledning med blivande rådgivare i mindre utsträckning.

Ämnesområden och professioner som handledningen du ger lämpas bäst för: Tvärprofessionella grupper samt (blivande) rådgivare, inte psykoterapihandledning.


Ulla-Britt Widegren (Stenungsund, Göteborg)
Telefonnummer: 0738-007575
Mailadress: ulla-britt@samlevgbg.com eller ullabrittww@gmail.com

Grundprofession: Leg barnmorska

Sexologisk(a) auktorisation(er) inom NACS: Auktoriserad sexologisk rådgivare

Utbildning inom handledning: Ingen ”renodlad” handledarutbildning men har andra universitetskurser där handledning och information om arbete som handledare ingått.

1) Intervju & samtalsmetodik 15 hp, Göteborgs universitet

2) Arbetsledning inom vård & omsorg (2 kurser á 7,5 hp)
a) Organisation och ledarskap inom vård och omsorg
b) Ledarskap och kommunikation inom vård och omsorg, Gävle Högskola

3) Sexologi pedagogisk inriktning, 30 hp, Göteborgs universitet

4) Handledning ingick i min steg 1 utbildning i KBT 2006 under tre terminer

Erfarenhet av handledning:  Har varit handledare vid behov under min arbetstid på ungdomsmottagningen i Stenungsund åt arbetskollegor bl.a. socionomer och läkare i sexologiska frågeställningar mellan åren 1997-2006. Handledare åt personal på familjerådgivningen i Stenungsund under åren 2006-2007 i sexologiska frågeställningar ca en gång varannan månad. Handledare åt personal inom omsorgen i sexologiska frågeställningar ca 16 gånger under åren 2006-2007.

Handledare i tvärsektoriell yrkesgrupp bl.a. skolsköterskor från gymnasieskola, kurator från vuxenpsykiatrisk mottagning, barnmorskor från ungdomsmottagning i Stenungsund under åren 2006-2007. Handledare åt psykologstuderande från Göteborgs universitet under 2010-2011 i sexologiska frågeställningar.

Handleder för närvarande mina arbetskollegor (barnmorskor, läkare) i sexologiska frågeställningar på Fröjamottagningen i Stenungsund vid behov samt personal (barnmorska, läkare, socionom) på Ungdomsmottagningen Tjörn i sexologiska frågeställningar alternativt KBT vid behov.

Ämnesområden och professioner som handledningen du ger lämpas bäst för:

Barnmorskor, sjuksköterskor inom bl.a. skolhälsovård och barnhälsovård, psykoterapeuter, speciellt med KBT-inriktning, psykologer, socionomer och läkare.


Thomas Wilkens-Johansson (Malmö)
Telefonnummer: 0733-160321
Mailadress: thomas.johansson@sexualterapiskane.se

Grundprofession: Auktoriserad socionom

Sexologisk(a) auktorisation(er) inom NACS: Auktoriserad klinisk sexolog

Utbildning inom handledning: Ingen

Erfarenhet av handledning: Har sedan början av 1980-talet periodvis handlett i professionen som socionom inom psykiatrin, socialtjänsten samt narkomanvårdsarbete. Sedan slutet av 1980-talet under flera perioder handlett i sexologiskt behandlingsarbete/samtalsbehandling. Handledare på kliniska kursen inom masterprogrammet i sexologi på Malmö högskola.

Ämnesområden och professioner som handledningen du ger lämpas bäst för: Socionomer och andra utövare av sexologisk samtalsbehandling samt sexologiskt synsätt i socialt behandlingsarbete.